PRD Contents Center
  ดำเนินงานด้านข่าว  เว็บไซต์  ข่าวประชาสัมพันธ์
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรจัดการฝึกอบรมนานาชาติบริหารจัดการป่าชายเลนที่จังหวัดเพชรบุรี

Default Image

          อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับโครงการป่าชายเลนเพื่ออนาคตจัดการฝึกอบรมนานาชาติในการบริหารจัดการป่าชายเลนในระดับภูมิภาค รองรับการเป็นผู้นำด้านสิ่งแวดล้อมในประชาคมอาเซียน 

          สายวันที่ ๑๔ ส.ค.๕๖ ที่ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ค่ายสิ่งแวดล้อมนานาชาติ ในค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี    ดร.สนิท อักษรแก้ว ประธานกรรมการบริหารอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมนานาชาติด้านการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลนและจัดการทรัพยากรป่าชายเลนในระดับภูมิภาค โดยมี ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสภาพแวดล้อมจาก ๑๑ ประเทศเข้าร่วมรับการฝึกอบรมด้วยความสนใจอย่างยิ่ง

          ดร.สนใจ หะวานนท์ รองผู้จัดการใหญ่อุทยานนานาชาติสิรินธร ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมระบบนิเวศป่าชายเลนและการฟื้นฟู กล่าวว่า อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ได้ร่วมกับโครงการป่าชายเลนเพื่ออนาคต และ IUCN จัดการฝึกอบรมนานาชาติด้านการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลนและการจัดการป่าชายเลนในระดับภูมิภาค หรือ Regional Training Course on Mangrove Restoration and Management ในระหว่างวันที่ ๑๔ ถึง ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ซึ่งประกอบด้วยนักวิชาการและนักบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมจากประเทศอินเดีย กัมพูชา เมียนมาร์ ศรีลังกา หมู่เกาะซีเชลล์ ปากีสถาน หมู่เกาะมัลดีฟ อินโดนีเซีย บังกลาเทศ เวียดนาม และประเทศไทยเข้าร่วมประชุมรวม ๒๔ คน โดยมีความมุ่งหมายเพื่อสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค โดยประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการจัดการป่าชายเลน และฟื้นฟูป่าชายเลนตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยมีการถ่านทอดความรู้ในด้านเทคนิคการปลูกป่าชายเลน การศึกษาสำรวจพื้นที่ป่าชายเลน และจัดการป่าชายเลนเพื่อประโยชน์แก่ประชาชน ทั้งในการป้องกันภัยธรรมชาติจากคลื่นและลม การเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ และการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อลดปัญหาโลกร้อน รวมทั้ง การปรับตัวของป่าชายเลนต่อการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในห้องประชุม การปฏิบัติการภาคสนาม การศึกษาดูงานพื้นที่ในโครงการป่าชายเลน ทั้งที่จังหวัดเพชรบุรี อำเภอปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง ชุมพร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อความร่วมมือระหว่างประเทศ และการอนุรักษ์ป่าชายเลนให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของประเทศ และเกิดการพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์จากป่าชายเลนอย่างยั่งยืน........    

          ดร.สนใจ หะวานนท์ รองผู้จัดการใหญ่อุทยานนานาชาติสิรินธร ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมระบบนิเวศป่าชายเลนและการฟื้นฟู ยังได้กล่าวด้วยว่า สำหรับการจัดการฝึกอบรมครั้งนี้ ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดเป็นครั้งแรกของโลกและจะมีขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไป เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพและบทบาททางวิชาการของประเทศไทยรองรับการเข้าเป็นประชาคมอาเซียน และเพื่อตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านการจัดการทรัพยากรป่าชายเลนและการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลนและระบบนิเวศวิทยาของประเทศไทย ด้วยความร่วมมือและการยอมรับของนานาชาติต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัยพากรธรรมชาติที่ยั่งยืนต่อไปอีกด้วย 

----------------------------------------------

ภาณุฉัตร สวัสดิชัย ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี ในฐานะโฆษกจังหวัดเพชรบุรี รายงาน ๑๔/๐๘/๕๖


 นำเสนอโดย  มงคล ขำเพชร
 เมื่อ  14 สิงหาคม 2556 16:55
 จำนวนผู้เข้าชม  7

Copyright กรมประชาสัมพันธ์