PRD Contents Center
  ดำเนินงานด้านข่าว  เว็บไซต์  ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบาลตำบลดอนยายหอม จังหวัดนครปฐม รวมพลังหน่วยงานทุกภาคส่วนและประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งชุมชน เพื่อชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน

Default Image

          วันที่  15  มีนาคม  2556  นายวันชาติ  วงษ์ชัยชนะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  เป็นประธานเปิดโครงการบิ๊กคลีนนิ่งชุมชน  ประจำปี  2556    หอประชุม  โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย  2  หลวงพ่อเงินอนุสรณ์  อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เกิดพลังชุมชน  เกิดการมีส่วนร่วมของหน่วยงานราชการทุกภาคส่วน  หน่วยงานภาคเอกชน  วัด  โรงเรียน  ในการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม  นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทุกคนในเขตเทศบาลตำบลดอนยายหอม  สู่ความเป็นเมืองที่น่าอยู่  ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
 
          นายวิทยา  ศุภศิริโภคา  นายกเทศมนตรีตำบลดอนยายหอม  กล่าวว่า  โครงการบิ๊กคลีนนิ่งชุมชน  เป็นการร่วมมือกันของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ส่วนราชการ  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  คณะกรรมการชุมชน  อาสาสมัครสาธารณสุข  และประชาชนชาวตำบลดอนยายหอม  ซึ่งได้ดำเนินโครงการฯมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี  เพื่อต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างครบถ้วน  และมีความพร้อมเพรียงกัน 
 

          สำหรับการจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งชุมชนในครั้งนี้  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  อาสาสมัคร  นักเรียนนักศึกษา  และประชาชนในพื้นที่  ได้ร่วมกันกวาด  -  ล้าง  ทำความสะอาดถนน  ตัดหญ้าและต้นไม้ริมทาง  ล้างฆ่าเชื้อถังขยะ  ล้างทำความสะอาดส้วมสาธารณะ  และลงเรือเก็บขยะบริเวณแหล่งน้ำในชุมชนอีกด้วย


 นำเสนอโดย  อานนท์ มุ่งลิ้ม
 เมื่อ  15 มีนาคม 2556 12:17
 จำนวนผู้เข้าชม  3

Copyright กรมประชาสัมพันธ์