ประชาสัมพันธ์ระดับชาติ  สิ่งพิมพ์  การประชาสัมพันธ์เขตเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้  • เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาGoogle+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลน์ ในทูลกระหม่อนหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้จัดโครงการ”หนึ่งใจ....ให้ธรรมะ”เพื่อปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ฝึกปฏิบัติตนตามหลักวิธีไทย


นางละม้าย นครจันทร์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า การจัดโครงการ”หนึ่งใจ....ให้ธรรมะ” เกิดขึ้นเนื่องจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเล็งเห็นถึงสภาพปัญหาสังคมในปัจจุบันว่ามีวิถีชีวิตห่างไกลจากวัดและศาสนา มีความเชื่อ และค่านิยมที่ผิดขาดที่พึ่งและสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ เป็นที่มาของปัญหาสังคมต่างๆ เช่น การทะเลาะวิวาท การก่ออาชญากรรม ยาเสพติด และปัญหาทางเพศ จึงมีพระราชดำริที่จะดำเนินการป้องกันปัญหาดังกล่าวตั้งแต่ต้น ด้วยการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกที่ดีงาม นางละม้าย นครจันทร์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการ”หนึ่งใจ....ให้ธรรมะ” ว่า เพื่อปลูกฝังหลักศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้เป็นหลักในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของเด็กและเยาวชน และประชาชนทั่วไป โดยมุ่งให้มีความรู้คู่คุณธรรมและมีคุณนำความรู้ เพื่อใช้ในการพัฒนาทักษะการดำเนินชีวิตของเด็กและเยาวชน และประชาชนทั่วไป โดยมีคุณธรรมเป็นเครื่องนำทาง พร้อมทั้งส่งเสริมจิตสาธารณะ พัฒนาผู้นำและจิตสำนึก ในการรับใช้เพื่อนมนุษย์ตั้งแต่เยาว์วัย และการสนับสนุนรูปแบบการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ “หนึ่งใจ....ให้ธรรมะ” และสร้างเครือข่ายกระจายความดี อันเป็นการศึกษาและเจริญรอยตามพระจริยาวัตรอันงดงาม ในทูลกระหม่องหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี สำหรับการอบรมหลักสูตรการอบรมระยะสั้นในครั้งนี้จะจัดขึ้น ๒ วัน ๓ คืนระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม อาคาร ๑๐๑ ล โรงเรียนสตรียะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา มีนักเรียนจากโรงเรียนสตรียะลา จำนวน ๕๐๐ คน .......................................... นางสาวมูรณี มูซอ นักศึกษา มรย. ข่าว

 นำเสนอโดย  ธัญพร น้อยเสงี่ยม
 เมื่อ  24 มิถุนายน 2556 16:11
 จำนวนผู้เข้าชม  4

 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» หนุ่มใหญ่ซิ่งเก๋งเสย ทหาร รปภ.ครู ดับ ที่ อ.กรงปินัง จ.ยะลา ยอมรับหลับในเพราะมีอาการมึนเมาตกค้าง
» แนวร่วม เผายาง วางวัตถุต้องสงสัย ก่อกวนสร้างสถานการณ์
» จังหวัดยะลา มอบโล่รางวัล Best Practices แก่หน่วยงานราชการที่ตอบสนองยุทธศาสตร์จังหวัด เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี
» อดีตพระลูกวัดเวฬุวันยะลา จมน้ำดำปริศนา จนท.กำลังเร่งตรวจสอบว่าตกน้ำเสียชีวิต หรือ ถูกทำร้ายร่างกาย