ดำเนินงานด้านข่าว  เว็บไซต์  ข่าวประชาสัมพันธ์Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
ผลการดำเนินโครงการร้านรับซื้อของเก่าสีเขียว ประจำปี 2555 พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

Default Image

ผลการดำเนินโครงการร้านรับซื้อของเก่าสีเขียว ประจำปี 2555 พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีร้านผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินระดับดีเยี่ยม 5 ร้าน ระดับดี 5 ร้าน ระดับพื้นฐาน 4 ร้าน และร้านที่ต้องปรับปรุง 20 ร้าน
 

                  นางสาวนภวัส บัวสรวง ผู้อำนวยการส่วนลดและใช้ประโยชน์ของเสีย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการตรวจประเมินร้านรับซื้อของเก่าสีเขียว เปิดเผยว่า กรมควบคุมมลพิษ ได้ดำเนินโครงการร้านรับซื้อของเก่าสีเขียว ประจำปี 2555 พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีร้านรับซื้อของเก่าที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 35 ร้าน การดำเนินการภายใต้โครงการดังกล่าวได้มีการรับสมัครร้านรับซื้อของเก่าเข้าร่วมโครงการเพื่อรองรับการตรวจประเมินเป็นร้านรับซื้อของเก่าสีเขียว ซึ่งร้านที่สมัครเข้าร่วมโครงการจะได้รับคำแนะนำถึงแนวปฏิบัติที่ดีในการปรับปรุงร้านและการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จากบุคลากรของรัฐ พร้อมทั้งได้รับวัสดุอุปกรณ์ในการปรับปรุงร้าน อาทิ ป้ายบอกหมวดหมู่วัสดุรีไซเคิล ป้ายแสดงการไม่รับซื้อของผิดกฎหมาย ชุดปฏิบัติงานสำหรับคนงานในร้าน และคู่มือแนวทางปฏิบัติในการจัดการร้านที่ดี เป็นต้น โดยร้านรับซื้อของเก่าที่จะเข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น ได้แก่ ต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการขายทอดตลาดและค้าของเก่า และใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ยังไม่หมดอายุ และต้องอยู่ระหว่างการดำเนินการยังไม่ได้ปิดกิจการในช่วงระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ ร้านรับซื้อของเก่าที่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินจะได้รับประกาศนียบัตรและเงินรางวัลจากกรมควบคุมมลพิษ ดังนี้ ระดับดีเยี่ยม ได้รับโล่รางวัลและเงินรางวัล 5,000 บาท ระดับดี ได้รับโล่รางวัลและเงินรางวัล 3,000 บาท ระดับพื้นฐาน ได้รับประกาศนียบัตร ผลการตรวจประเมินของคณะกรรมการตรวจประเมินพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 กันยายนที่ผ่านมา พบว่ามีร้านผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินระดับดีเยี่ยม 5 ร้าน ระดับดี 5 ร้าน ระดับพื้นฐาน 4 ร้าน และร้านที่ต้องปรับปรุง 20 ร้าน ซึ่งได้จัดพิธีมอบโล่รางวัลไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

          ผู้อำนวยการส่วนลดและใช้ประโยชน์ของเสีย กล่าวว่า โครงการร้านรับซื้อของเก่าสีเขียว ดำเนินโครงการโดยกรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ร้านรับซื้อของเก่ามีระบบการจัดการร้านที่ดี ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของผู้ประกอบการและผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง เป็นการสนับสนุนให้ร้านรับซื้อของเก่าได้มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการร้านให้เป็น “ร้านรับซื้อของเก่ายุคใหม่ สะอาด ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ดำเนินการในพื้นที่ 12 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม ปทุมธานี สระบุรี ระยอง ชลบุรี เชียงใหม่ ลำพูน อุบลราชธานี สกลนคร นครศรีธรรมราช และ สงขลา โดยมีร้านรับซื้อของเก่าในพื้นที่ 12 จังหวัดที่ดำเนินโครงการจำนวน 3,827 ร้าน      ในปี 2554 สมัครเข้าร่วมโครงการ 363 ร้าน ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน 99 ร้าน ผ่านเกณฑ์ดี 8 ร้าน และผ่านเกณฑ์ ดีเยี่ยม 30 ร้าน มีเป้าหมายดำเนินการในปี 2555 จำนวน 450 ร้าน ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีร้านรับซื้อของเก่าทั้งหมด 123 ร้าน ในปี 2554 เข้าร่วมโครงการ 30 ร้าน ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน 3 ร้าน และผ่านเกณฑ์ดีเยี่ยม 1 ร้าน ส่วนระดับเกณฑ์ดีไม่มีร้านใดผ่านเกณฑ์ที่กำหนด


 นำเสนอโดย  ราตรี จักร์แก้ว
 เมื่อ  02 ตุลาคม 2555 00:05
 จำนวนผู้เข้าชม  1

 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» ผวจ.ลำพูน ตรวจเยี่ยมอ่างเก็บน้ำแม่วังส้าน ที่ อ.ป่าซาง เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
» จ.ลำพูน ขอความร่วมมือประชาชนงดการเผาขยะ และเศษวัชพืช เพื่อลดปัญหาหมอกควันไฟป่า