ดำเนินงานด้านข่าว  เว็บไซต์  ข่าวประชาสัมพันธ์Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดโครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะการดำเนินงานด้านเมือง/ชุมชน ที่เชียงใหม่

Default Image

สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดสัมมนา โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะการดำเนินงานด้านเมือง/ชุมชน และกิจกรรมปลูกป่า ที่เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 9 – 10 สิงหาคมนี้
 

นายวิจารย์ สิมาฉายา เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินโครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะการดำเนินงานด้านเมือง/ชุมชนสีเขียวอย่างยั่งยืน เพื่อประสานผลักดันให้การนำแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559 ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน (พื้นที่สีเขียว) เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการป่าในเมือง (Urban forestry) แผนปฏิบัติการเชิงนโยบายด้านการจัดการพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน และแผนพัฒนาเมือง/ชุมชนเชิงนิเวศในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ โดยให้ความสำคัญกับการเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่มีไม้ยืนต้นเป็นองค์ประกอบหลัก โดยมีเทศบาลนำร่อง 3 เทศบาล ได้แก่ เทศบาลเมืองแม่โจ้ เทศบาลตำบลป่าไผ่ ละเทศบาลตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย โดยมีมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้และเสริมสร้างสมรรถนะการดำเนินงานด้านเมือง/ชุมชนเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน โดยกำหนดจัดสัมมนาโครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะการดำเนินงานด้านเมือง/ชุมชนสีเขียวอย่างยั่งยืนขึ้น ในวันที่ 9 สิงหาคม 2555 เวลา 08.30–17.00 น. ณ ห้อง     เชียงดาว ชั้น 3 โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การดำเนินงานด้านการจัดการพื้นที่สีเขียวชุมชน แผนพัฒนาเมือง/ชุมชนเชิงนิเวศ ซึ่งจะเป็นช่องทางให้กับภาคส่วนต่าง ๆ ถ่ายทอดแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อนำเมือง/ชุมชนสู่สังคมเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคการศึกษา องค์กรฯ และผู้สนใจ รวมทั้งสิ้น 100 คน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า นอกจากการจัดสัมมนาแล้ว ยังได้กำหนดจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อถวายเป็น     พระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2555 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ พื้นที่ปลูกป่า 2 แห่ง ได้แก่ ฝายเก็บน้ำห้วยแม่เตาไห บริเวณน้ำผุดป่าแค เทศบาลตำบลหนองหาร และ บริเวณโครงการพระราชดำริบ้านปง สระ 5 ไร่แก้มลิง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอ   สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคการศึกษา องค์กร ชุมชน เยาวชน และ ประชาชน จำนวนประมาณ 500 คน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรมที่จัดขึ้นทั้ง 2 กิจกรรมนี้เป็นการนำร่องการขับเคลื่อนการนำนโยบายและแผนงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการเพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืนในบริเวณพื้นที่ที่มีศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ป่าในเมือง สู่การปฏิบัติอย่างน้อย 2 พื้นที่ โดยมีพื้นที่      สีเขียวเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 5 ไร่


 นำเสนอโดย  ราตรี จักร์แก้ว
 เมื่อ  06 สิงหาคม 2555 23:14
 จำนวนผู้เข้าชม  3

 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» ผวจ.ปทุมธานี เตรียมความพร้อมรับการประเมิน การประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE กลุ่มดีเด่น เข้าเยี่ยมชมรมฯ โรงเรียนปทุมวิไล ทัณฑสถานบำบัดพิเศษ และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
» เชิญสาวงามกุลสตรีปทุมธานีเข้าร่วมการประกวด “ธิดากาชาดปทุมธานี”