ดำเนินงานด้านข่าว  เว็บไซต์  ข่าวประชาสัมพันธ์Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
จังหวัดพัทลุงประชุมทบทวนคำขวัญประจำจังหวัดพัทลุง

Default Image

เมืองหนังโนรา อู่นาข้าว พราวน้ำตก แหล่งนกน้ำ ทะเลสาบงาม เขาอกทะลุ น้ำพุร้อน เป็นคำขวัญประจำจังหวัดพัทลุง มาเป็นระยะเวลายาวนาน
 

                  จังหวัดพัทลุงใช้คำขวัญประจำจังหวัดพัทลุง ว่า “เมืองหนังโนรา อู่นาข้าว พราวน้ำตก แหล่งนกน้ำ ทะเลสาบงาม เขาอกทะลุ น้ำพุร้อน” ซึ่งใช้มาเป็นระยะเวลานานหลายปี แต่เนื่องจากปัจจุบันสภาพแวดล้อมต่างๆ ของจังหวัดได้เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำให้คำขวัญประจำจังหวัดพัทลุงที่ใช้อยู่เดิมบางคำไม่สอดคล้องกับศักยภาพปัจจุบันของจังหวัด และไม่สื่อให้เห็นถึงความเป็นจังหวัดพัทลุง รวมทั้งไม่สามารถบ่งบอกให้บุคคลทั่วไปที่พบเห็น รับทราบถึงเอกลักษณ์ความเป็นจังหวัดพัทลุง ประกอบกับห้วงเวลาเดียวกันกับการทบทวนยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัด เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางการพัฒนาในปี ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัดพัทลุงจึงได้จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้ทรงคุณวุฒิในวงการศึกษารวมทั้งปราชญ์ชาวบ้านภาคประชาชน เพื่อทบทวนคำขวัญประจำจังหวัดพัทลุง ในเช้าวันนี้ ( ๕ ก.ค. ๕๕) ที่ห้องประชุมอิรวดี ศาลากลางจังหวัดพัทลุง โดยมีนายวิญญู ทองสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธาน

                    นายวิญญู ทองสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง กล่าวว่า ในปี พ.ศ.๒๕๓๐ รัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ กำหนดให้เป็นปีแห่งการท่องเที่ยวไทย และริเริ่มให้มีคำขวัญประจำจังหวัดครั้งแรก ซึ่งหลักเกณฑ์ของคำขวัญประจำจังหวัด จะต้องบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ ความภาคภูมิใจ และความโดดเด่นของจังหวัดนั้นๆ และจะต้องเข้าหลักเกณฑ์ การใช้ภาษาไทย คือถ้อยคำสั้น กะทัดรัด มีความหมายลึกซึ้ง เด่นชัด มีการเล่นคำ, เล่นเสียง,สัมผัส,คล้องจอง ฟังแล้วเกิดความไพเราะ ผู้ฟังสามารถจดจำได้โดยง่าย

                    สำหรับคำขวัญเดิม เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๐ โดยนางพงจันทร์ สุขเกษม ครูโรงเรียนเทศบาล   วัดนิโครธาราม เป็นผู้นำเสนอ ส่วนคำขวัญใหม่ที่ทบทวน ที่ประชุมสรุปองค์ประกอบเป็น ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มประเพณีศาสนาวัฒนธรรม, กลุ่มทรัพยากรธรรมชาติ, การเกษตร และกลุ่มประวัติศาสตร์ โบราณสถาน การท่องเที่ยว        ซึ่งคณะกรรมการจะได้กำหนดหลักเกณฑ์ และเชิญชวนประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยจัดให้มีการประกวดในเร็ววันนี้

.........................................................................

บุรี ดีชัยยะ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง /๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕


 นำเสนอโดย  กาญจนา บุญเพียร
 เมื่อ  05 กรกฎาคม 2555 16:38
 จำนวนผู้เข้าชม  8


 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» พิธีมอบผ้าไตรพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ในการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนฯ
» สมเด็จพระเทพฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี