Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ สถานศึกษาที่ปลูกฝังศิลปและวัฒนธรรมอารยธรรมทางพระพุทธศาสนาแห่งแคว้นนครจำปาศรี ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2559
» การประชุมสัมมนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่จังหวัดเชียงใหม่