Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» จังหวัดลำพูนประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ 506 หมู่บ้าน และร่วมรับมอบนโยบายแนวทางขับเคลื่อนจาก รมต.มหาดไทย
» จ.ลำพูน มุ่งส่งเสริมกิจกรรม To be number one เพื่อรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง โดยเปิดกลุ่ม ไลน์ ชมรม "To be number one ลำพูน" เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกิจกรรม ผลงาน ดีเด่นของสมาชิก