กิจกรรมทั่วไทย  เว็บไซต์  ข่าวประชาสัมพันธ์Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
คณะสงฆ์ชัยนาท ลงนามกับส่วนราชการ ร่วมผลักดันหมู่บ้านรักษาศีล 5 หวังครอบคลุมทั้งจังหวัดในปี 2560

Default Image

วันนี้(27 ม.ค.59) นายคณิต เอี่ยมระหงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานฝ่ายฆราวาสลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างคณะสงฆ์จังหวัดชัยนาท กับส่วนราชการจังหวัดชัยนาท ที่ห้องประชุมธรรมจักร 501 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท โดยมีพระชัยนาทมุณี เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
    จากที่จังหวัดชัยนาท ได้มีการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการรักษาศีล 5 มาปฏิบัติเป็นแนวทางการดำเนินชีวิต โดยยึดหลักบวร คือ บ้าน วัด และราชการ ร่วมแรงร่วมใจกันนำพาสังคมให้เกิดความสงบสุข ประชาชนมีสุขภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งที่มีการรณรงค์และประชาสัมพันธ์มาอย่างต่อเนื่องจนมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 228,455 คน คิดเป็นร้อยละ 91 ของจำนวนประชากรในจังหวัด และเป็นลำดับที่ 6 ของประเทศ เกิดเป็นหมู่บ้านรักษาศีล 5 สถานศึกษารักษาศีล 5 หน่วยงานรักษาศีล 5 และโรงงานรักษาศีล 5 ดังนั้นเพื่อให้โครงการความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 ซึ่งเข้าสู่ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2558-2560) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกภาคส่วน ทั้งด้านปริมาณและด้านคุณภาพ คณะสงฆ์จังหวัดชัยนาทและส่วนราชการจังหวัดชัยนาท จึงได้ทำความบันทึกข้อตกลงในการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการฯร่วมกัน เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเพื่อประโยชน์สุขแห่งประชาชนและประเทศชาติ
ส.ปชส.ชัยนาท
นส.อัจฉริยา รอดทอง(นักศึกษาฝึกงาน) / ภาพ
ทินกร เพชรดี / ข่าว

 นำเสนอโดย  ทินกร เพชรดี
 เมื่อ  27 มกราคม 2559 15:38
 จำนวนผู้เข้าชม  6

 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» ผู้ว่าฯบุรีรัมย์มอบนโยบาย แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด สพม.32 (บุรีรัมย์)
» ผู้ว่า ฯ สงขลา ลงพื้นที่สำรวจโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนจนชุมชนแหลมทราย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา