ดำเนินงานด้านข่าว  เว็บไซต์  ข่าวประชาสัมพันธ์Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
กบร.สัมมนาหลักเกณฑ์การแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัดเพชรบุรี


กบร.สัมมนาหลักเกณฑ์การแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัดเพชรบุรี

 

          สำนักแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐจัดการสัมมนามาตรการและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐให้แก่คณะกรรมการของจังหวัดเพชรบุรี 

          สายวันที่ ๑๙ พ.ย.๕๖ ที่ห้องนพรัตน์ โรงแรมรอยัลไดมอนด์ ถนนเพชรเกษม ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี    ดร.ไกร บุญบันดาล รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนามาตรการและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการบุกรุกที่ดินของรัฐ โดยมี คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมการสัมมนาเป็นจำนวนมาก

          การสัมมนามาตรการและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการบุกรุกที่ดินของรัฐของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ หรือ กบร.ที่จังหวัดเพชรบุรีในครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เขาร่วมการสัมมนาได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการ หลักเกณฑ์ หลักการ อำนาจหน้าที่ และแนวทางการดำเนินงานของ กบร. รวมทั้ง มาตรการในการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ และมาตรการขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและถ่ายทอดปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อหารือกำหนดแนวทางการปฎิบัติ ที่จะส่งผลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กบร.ของจังหวัดเพชรบุรี สามารถแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาข้อข้อแย้งหรือข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินของรัฐในจังหวัดเพชรบุรีให้นำไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือมีข้อยุติยอมรับที่พึงพอใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการสัมมนาประกอบด้วย การบรรยาย การแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ การร่วมกันกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา และตอบข้อสอบถามในเรื่องที่ดินของรัฐ การพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ และการนำเสนอและอภิปรายในประเด็นปัญหาในพื้นที่........

          ดร.ไกร บุญบันดาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า ที่ดินของรัฐทุกประเภท อาทิ ที่สาธารณประโยชน์ และที่ราชพัสดุ ได้ถูกราษฎรบุกรุกครอบครองเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดข้อขัดแย้งระหว่างราษฎรกับรัฐและหน่วยงานของรัฐด้วยกันเอง ส่งผลให้เกิดปัญหาตามมาต่าง ๆ อาทิ ปัญหาป่าและแหล่งต้นน้ำถูกทำลาย ภูเขาและแผ่นดินถล่ม ปัญหาอุทกภัย ภัยแล้งซ้ำซาก และปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลน การกัดเซาะชายฝั่ง และส่งผลต่อปัญหาเศรษฐกิจและสังคมตามมา ซึ่งจังหวัดเพชรบุรีกำลังประสบกับปัญหาดังกล่าว โดยเฉพาะปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐทุกประเภท ล้วนทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมกับราษฎรส่วนใหญ่ของประเทศ ที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินของรัฐอย่างแท้จริง และยังสร้างความสูญเสียให้แก่ประเทศชาติโดยส่วนรวมอีกด้วย ดังนั้น การสัมมนาในครั้งนี้ จึงเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในอนาคตอันจะก่อให้เกิดผลสำเร็จ และบรรลุตามเป้าหมายของการปฏิบัติราชการอย่างยิ่ง

----------------------------------------------

ภาณุฉัตร สวัสดิชัย ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี ในฐานะโฆษกจังหวัดเพชรบุรี รายงาน ๑๙/๑๑/๕๖


 นำเสนอโดย  มงคล ขำเพชร
 เมื่อ  19 พฤศจิกายน 2556 17:44
 จำนวนผู้เข้าชม  1

 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» สตูลประชุมติดตามการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ครั้งที่ ๒ ป้องกันการบุกรุกพื้นที่
» สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรีจัดพิธีพุทธาภิเษกป้ายทะเบียนรถ หมวดอักษร “กต“ 301 หมายเลข เสริมสร้างสิริมงคล และแคล้วคลาดปลอดภัย