ดำเนินงานด้านข่าว  เว็บไซต์  ข่าวประชาสัมพันธ์Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
จังหวัดกาฬสินธุ์ ชี้แจงการจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการให้กับ อปท.

Default Image

จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ และระดับจังหวัด พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาน้ำของจังหวัดกาฬสินธุ์ให้ตรงจุด มีประสิทธิภาพ เพื่อสรุปภาพรวมก่อนนำไปปรับปรุงแผนต่อไป
 

          เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (8 พฤศจิกายน 2556) ที่ห้องทศพร โรงแรมริมปาว อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสุรพจน์ รัชชุศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงระดับตำบล อำเภอ จังหวัด ครั้งที่ 1 โครงการจัดแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดขึ้นเพื่อชี้แจงการจัดทำแผนงาน/โครงการ ในการพัฒนาทรัพยากรน้ำ และรับฟังข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่จะร่วมกันบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ เพื่อนำไปปรับปรุงร่างแผนให้สมบูรณ์เสนอของบประมาณต่อไป โดยมีผู้บริหาร อปท., อำเภอ และผู้แทนจากหน่วยงานระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

          ดร.วิเชียร ปลื้มกมล หัวหน้าโครงการฯ อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินโครงการจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ เพื่อทำการสำรวจรวบรวมข้อมูลปัญหาและความต้องการในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง และทำการวิเคราะห์จัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการของจังหวัดที่มีโครงการที่สามารถแก้ไขปัญหาสอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความต้องการของท้องถิ่น พร้อมทั้งจัดทำฐานข้อมูลและสร้างแผนที่ระบุพิกัดของโครงการในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System- GIS) สำหรับใช้เป็นแผนหลักในการเสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณดำเนินการ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้งของจังหวัดกาฬสินธุ์ต่อไป

          ด้านนายสุรพจน์ รัชชุศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่ในลุ่มน้ำปาว บางส่วนอยู่ในลุ่มน้ำยัง ห้วยสายบาตร และลำพันชาด แม้หลายแห่งจะสามารถรับน้ำจากระบบชลประทาน แต่จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศทำให้เกิดฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร อีกทั้งยังประสบปัญหาน้ำท่วมในบางพื้นที่ ดังนั้น การแก้ไขปัญหาน้ำ จำเป็นต้องมีการบูรณาการระหว่างชุมชนที่อยู่ในลุ่มน้ำเดียวกันและระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน สภาพพื้นที่และปัญหาที่แท้จริงอันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนต่อไป

 

....................................... ดวงใจ   หงษ์จันทร์   ข่าว / ภาพ

 

 

 

 


 นำเสนอโดย  ยุพดี ภูมูลเมือง
 เมื่อ  08 พฤศจิกายน 2556 15:29
 จำนวนผู้เข้าชม  1


 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» เจ้าคณะภาค 7 ตรวจติดตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ที่ปทุมธานี
» ปภ.เขต5โคราช จัดอบรมเสริมสร้างองค์กรโปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชั่น