Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» จ.กาฬสินธุ์อบรมคุณธรรม จริยธรรมการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณและการได้มาซึ่งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ตามประกาศ คสช.
» สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับจังหวัดตรัง จัดประชุมสัมมนาเครือข่ายภาคประชาชนของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดตรัง ประจำปี 2557