ดำเนินงานด้านข่าว  เว็บไซต์  ข่าวประชาสัมพันธ์Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
จังหวัดเชียงใหม่เตรียมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเพื่อเตรียมการจัดทำแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุฯ ปี 2557

Default Image

จังหวัดเชียงใหม่เตรียมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเพื่อเตรียมการจัดทำแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2557 ทั้งระดับจังหวัด อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้มีการสนับสนุนและดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่างเข้มข้นทุกช่องทางตลอดทั้งปี เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนเกิดความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน
 

                  นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 ได้มีมติรับทราบสรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2556 และข้อเสนอเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนทั้งในช่วงเวลาปกติและช่วงเทศกาลตามที่ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนได้นำเสนอ และเพื่อให้การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนได้ขอความร่วมมือให้ทุกจังหวัดขับเคลื่อนนโยบาย แนวทางการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนประจำปีทุกปี ทั้งระดับจังหวัด อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่องและจริงจัง โดยให้สนับสนุนและดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่างเข้มข้นทุกช่องทางตลอดทั้งปี เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนเกิดความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการตามข้อเสนอเชิงนโยบายที่คณะรัฐมนตรีได้รับทราบเกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป

          รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 18 กันยายน 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมกันพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของคณะรัฐมนตรีและสรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ปี 2556 พร้อมทั้งเตรียมการจัดทำแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2557 ต่อไป

          สำหรับภาพรวมสถิติอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2556 เปรียบเทียบกับสถิติการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2555 ได้เกิดอุบัติเหตุทางถนน 2,828 ครั้ง ลดลง 301 ครั้ง หรือลดลงร้อยละ 9.62 สถิติผู้ได้รับบาดเจ็บ 3,040 คน ลดลง 280 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 8.43 และ สถิติผู้เสียชีวิต 321 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำนวน 1 รายหรือคิดเป็นร้อยละ 0.31 ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2556 พบว่าการเมาสุราเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ถนนทางหลวงแผ่นดินเป็นถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ 16.01 – 20.00 น. กลุ่มวัยแรงงานเป็นกลุ่มที่เสียชีวิตมากที่สุด และผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่


 นำเสนอโดย  ราตรี จักร์แก้ว
 เมื่อ  30 สิงหาคม 2556 20:48
 จำนวนผู้เข้าชม  2

 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» สรุปอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ห้าวันที่ผ่านมาของจังหวัดลพบุรี
» รองผู้ว่าฯลพบุรี นำคณะออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ตามจุดตรวจบริการประชาชน ในช่วงการเดินทางกลับหลังเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2557 แนะผู้ใช้รถใช้ถนนควรปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด