ดำเนินงานด้านข่าว  เว็บไซต์  ข่าวประชาสัมพันธ์Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ประชุมการคัดกรอง RE X-Ray นักเรียนสร้างภูมิคุ้มกันนักเรียนกลุ่มเสี่ยง


สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ประชุมครูโรงเรียนกลุ่มเสี่ยง และโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่สีแดง จำนวน 60 โรงเรียน ในการคัดกรอง RE X-Ray นักเรียนในสถานศึกษา เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนกลุ่มเสี่ยง และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การป้องกันการแพร่ระบาดของสารเสพติดในสถานศึกษา

          เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 (สพป.กาฬสินธุ์เขต ) ได้มีการประชุมการคัดกรอง RE-X-Ray นักเรียนในสถานศึกษาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ซึ่ง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 จัดขึ้นเพื่อให้ครูจากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จากโรงเรียนที่คัดกรองแล้วพบกลุ่มเสี่ยง จำนวน 15 โรงเรียน, โรงเรียนที่มีครูตำรวจ หรือครูแดร์ (D.A.E.R) เข้าไปสอน จำนวน 11 โรงเรียน และโรงเรียนที่มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ที่อยู่ในชุมชนพื้นที่สีแดง (ชุชนที่มีความเสี่ยงสูง) รวมทั้งสิ้น 60 โรงเรียน 60 คน ได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ตลอดจนการดูแลนักเรียนของตนเองให้หลีกไกล ห่างไกลยาเสพติด รวมถึงเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา การจัดทำแผนบูรณาการทักษะชีวิต และการดำเนินงานที่ประสบผลสำเร็จ ในแต่ละบทบาทของครู ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และครูตำรวจ (D.A.E.R) นำไปสู่ BEST PARCTICE ของสถานศึกษาที่เข้มแข็งโดยมีทีมครูตำรวจ (D.A.E.R) จากตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ โดย พล.ต.ต.คณิสร น้อยนารถ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบหมาย พ.ต.อ.ประสาท โสมภีร์ รอง ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์, พ.ต.ท.สุรพล เทพรังสฤษฎิ์ สว.ฝอ. ภ.จว.กาฬสินธุ์, ด.ต.หญิง จิณห์นิภา สำราญพงษ์ กก.สส.ภ.จว.กาฬสินธุ์, ร.ต.ต.สมเพชร จี้กระโทก และ ด.ต.อำนาจ จันทะโม สภ.ยางตลาด มาเป็นวิทยากรให้ความรู้

          นายผดุงศักดิ์ แสงสว่าง รองผู้อำนวยการ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้ประกาศให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ และ ฯพณฯ เสริมศักดิ์ พงษ์พาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้ ศพส.ศธ. และ ศพส.กส. สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา ได้สำรวจการใช้สารเสพติด ยาบ้า ยาไอซ์ ในสถานศึกษาของจังหวัดกาฬสินธุ์ พบกลุ่มเสี่ยงจากการเสพสารเสพติดประเภทยาบ้า จำนวน 15 โรงเรียน มีเด็กกลุ่มเสพ 2 คน กลุ่มเสี่ยง 132 คน ได้แก่ นักเรียนชั้น ป.5-6 จำนวน 51 คน ชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 81 คน โดยได้รายงานให้ สพฐ. และผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับทราบแล้วพร้อมสั่งการให้ดำเนินการ RE-X-Ray นักเรียนในสถานศึกษาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้อนุเคราะห์ชุดตรวจสารเสพติด จำนวน 300 ชุด ในการปฏิบัติการ RE-X-Ray ซ้ำอีกครั้ง ก่อนนำเด็กไปบำบัด รักษา หรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อให้การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาเกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

 

 

....................................... ดวงใจ   หงษ์จันทร์   / ข่าว

ชนะชัย   ภูแสงศรี   / ภาพ

 


 นำเสนอโดย  ยุพดี ภูมูลเมือง
 เมื่อ  13 สิงหาคม 2556 16:49
 จำนวนผู้เข้าชม  1


 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» โคราชประชุมคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาและผลกระทบจากการสร้างทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา (สาย ฉ.)
» จันทบุรีเป็นเจ้าภาพจัดประกวดทุเรียน นานาชาติ