ดำเนินงานด้านข่าว  เว็บไซต์  ข่าวประชาสัมพันธ์Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดยะลา เปิดรับสมัครคัดเลือกสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา ปี 2556


ด้วยกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดยะลา มีความประสงค์จะรับสมัครและคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สังกัดกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดยะลา จำนวน 480 อัตรา อำเภอยะหา จำนวน 102 อัตรา อำเภอรามัน จำนวน 82 อัตรา อำเภอบันนังสตา จำนวน 32 อัตรา อำเภอธารโต จำนวน 72 อัตรา อำเภอกาบัง จำนวน 120 อัตรา อำเภอกรงปินัง จำนวน 72 อัตรา
 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร เป็นบุคคลเพศชาย สัญชาติไทย มีภูมิลำเนา อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา โดนเน้นคัดเลือกเฉพาะผู้ที่อยู่ในเขตเป้าหมาย ยกเว้นผู้สมัครไม่เพียงพอ ให้รับสมัครบุคคลที่อยู่ในอำเภอใกล้เคียง มีอายุตั้งแต่ 17 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ มีพื้นความรู้หนังสือไทย อ่านออกเขียนได้ มีร่างกายสมบูรณ์ และสมควรแก่การเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน มีความประพฤติเรียบร้อย มีอาชีพเป็นหลักฐาน

ผู้ที่มีความสนใจสามารถสมัคร ตั้งแต่วันที่ 5 - 16 สิงหาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ ติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ที่ว่าการอำเภอที่จะสมัคร ยกเว้นอำเภอเมืองยะลา และ อำเภอเบตง สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดยะลา หมายเลข 073-203919

........................................

นางสาวมูรณี มูซอ นักศึกษา มรย.ข่าว

 นำเสนอโดย  ธัญพร น้อยเสงี่ยม
 เมื่อ  07 สิงหาคม 2556 16:09
 จำนวนผู้เข้าชม  20

 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» พิธีมอบผ้าไตรพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ในการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนฯ
» สมเด็จพระเทพฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี