ดำเนินงานด้านข่าว  เว็บไซต์  ข่าวประชาสัมพันธ์Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
ประกันสังคมจังหวัดชุมพรแจ้งการติดต่อขอรับเงินสมทบที่นำส่งไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระ

Default Image

ประกันสังคมจังหวัดชุมพร แจ้งนายจ้างและผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบเกินจำนวนที่ต้องชำระ ให้ติดต่อยื่นเรื่องขอรับเงินคืนได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกเขตพื้นที่ ทุกจังหวัด โดยยึดตามระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วยการขอรับเงินสมทบที่นำส่งไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระคืน พ.ศ. 2549 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2533 ได้ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ชำระเงิน
 
   นายวิจิตร อินทรักษ์ ประกันสังคมจังหวัดชุมพร ได้กล่าวถึงผลสืบเนื่องจากที่สำนักงานประกันสังคม ได้ออกกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2556 ฉบับลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 กำหนดให้ลดอัตราเงินสมทบ ให้นายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 จากเดิมจ่ายฝ่ายร้อยละ 5 มาเป็นจ่ายเงินสมทบฝ่ายร้อยละ 4 ของค่าจ้าง และผู้ประกันตนมาตรา 39 จากเดิมนำส่งเงินสมทบเดือนละ 432 บาท เป็นเดือนละ 336 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556 จึงทำให้นายจ้างและผู้ประกันตนส่งเงินสมทบผิดอัตราและมีการชำระเงินสมทบเกินจำนวนที่ต้องชำระเป็นจำนวนมาก 

ดังนั้น นายจ้างและผู้ประกันตนรายใดที่มีการส่งเงินสมทบเกินจำนวนที่ต้องชำระ สามารถตรวจสอบและติดต่อยื่นเรื่องขอรับเงินคืนได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกเขตพื้นที่ ทุกจังหวัด โดยยึดตามระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วยการขอรับเงินสมทบที่นำส่งไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระคืน พ.ศ. 2549 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2533 ได้ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ชำระเงิน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชุมพร เลขที่ 303 หมู่ที่ 1 ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โทร 0-7750-5045-6
@import url(http://contentcenter.prd.go.th/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css);@import url(/admin/cuteeditor.css);

 นำเสนอโดย  วิทยา ศรีมาลา
 เมื่อ  27 มิถุนายน 2556 16:00
 จำนวนผู้เข้าชม  1

 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» งหวัดเชียงใหม่ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ
» จังหวัดมหาสารคาม ขยายเวลาส่งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นคนดีศรีมหาสารคาม