ดำเนินงานด้านข่าว  เว็บไซต์  ข่าวประชาสัมพันธ์Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
ผลการแข่งขัน ประกวดเล่าเรื่องจากภาพประทับใจ ส.ปชส.จันทบุรี

Default Image

การแข่งขันประกวดเล่าเรื่องจากภาพประทับใจ ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรีจัดขึ้นผลการแข่งขันเด็กนักเรียนจากโรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร คว้ารางวัลชนะเลิศ โดยการถ่ายทอดประสบการณ์ นักเรียนทุนพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

วันนี้ ( 12 มิ.ย.56  ) ที่ ห้องส่ง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี ได้จัดแข่งขันการประกวดเล่าเรื่องจากภาพประทับใจ พระมหากษัตริย์ พระราชวงศ์ ตามโครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์โดยมีนายธเนศ  เธียรนันทน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี กล่าวต้อนรับคณะครูอาจารย์  นักเรียน และประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว การแข่งขันการประกวดเล่าเรื่องจากภาพประทับใจ วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจ พระมหากรุณาธิคุณสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ รวมทั้งเพื่อเป็นการแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยจัดกิจกรรมการประกวดเล่าเรื่องจากภาพประทับใจ แบ่งออกเป็น   2 ประเภท คือ ประเภทประชาชนทั่วไป และประเภทเยาวชนในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ซึ่งมีนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 10 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม  โรงเรียนเบญจมานุสรณ์  โรงเรียนศรียานุสรณ์ โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม โรงเรียนแก่งหางพิทยาคาร  โรงเรียนบางกะจะ  โรงเรียนขลุงรัชดาฯ และโรงเรียนท่าใหม่พูลสวัสดิ์ราชนุกูล  และประเภทประชาชนทั่วไป  จำนวน 2 คน โดยผลการแข่งขันประเภทนักเรียนรางวัลชนะเลิศได้แก่นางสาววีราวรรณ พวงมะเดื่อ นักเรียนจากโรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคารที่นำเรื่องราวประสบการณ์ชีวิตจริงการได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานทุนการศึกษาจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร มาถ่ายทอดสู่ผู้ฟังและคณะกรรมการ ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายวิศรุต จีระสมบูรณ์ยิ่ง จากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่นางสาวบุษกร มาธูป โรงเรียนบางกะจะ และรางวัลชมเชยได้แก่นางสาวกฤติยา คร้อ กระโทก โรงเรียนศรียานุสรณ์ ส่วนประเภทประชาชนทั่วไปมีผู้สมัครเข้าแข่งขัน 2 ราย ผลการแข่งขันปรากฏว่า รางวัลชนะเลิศได้แก่ นายปัญจพล บุญมณีชัยกุล ส่วนรองชนะเลิศได้แก่ นางชมพูชยานันท์ เดิมสมบูรณ์

                                    ************************

จรัล บรรยงคเสนา/ภาพ/ข่าว ( 12  มิ.ย.56 )                   ธเนศ เธียรนันทน์/ตรวจข่าว 


 นำเสนอโดย  จรัล บรรยงคเสนา
 เมื่อ  12 มิถุนายน 2556 14:07
 จำนวนผู้เข้าชม  5

 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» ขอนแก่นจัดกิจกรรม ปั่นสองน่องท่องแดนดอกคูนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
» สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 จัดงานชุมนุมลูกเสือ เนตนารี เพื่อสร้างความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ยึดหลักค่านิยมไทย 12 ประการ