ดำเนินงานด้านข่าว  เว็บไซต์  ข่าวประชาสัมพันธ์Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
เวทีประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทยจังหวัดพัทลุง

Default Image

จังหวัดพัทลุงจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทย(พูดจาหาทางออกประเทศไทย) ระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อหาแนวทางคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งภายในประเทศ

          เวทีดังกล่าวจัดขึ้น ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงวานนี้ เพื่อระดมความคิดเห็นจากประชาชนภาคส่วนต่าง ๆ  ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของประเทศชาติ ตามที่รัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยได้ มอบหมายให้กรมพัฒนาชุมชน ร่วมกับจังหวัดต่าง ๆ จัดขึ้น ทั้งนี้โดยนำประเด็นปัญหา ซึ่งเป็นสาเหตุความขัดแย้งต่าง ๆ จากข้อมูลการสรุปรายงานของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป) คณะกรรมาธิการวิสามัญสภาผู้แทนราษฎร  สถาบันพระปกเกล้า และข้อมูลการรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนจากสวนดุสิตโพล รวม ๙  ประเด็นปัญหา  ประกอบด้วย ประเด็นความเข้าใจประชาธิปไตยที่แตกต่างกันของประชาชน   ความเคลือบแคลงในหลักนิธิธรรม ตุลาการภิวัฒน์ การแทรกแซงองค์กรอิสระ การรัฐประหาร และบทบาทของทหารในการจัดการความขัดแย้ง ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม การขยายตัวของสื่อการเมืองและสื่อบุคคล   การกล่าวอ้างสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อประโยชน์ทางการเมือง สังคมขาดองค์ความรู้ในการจัดการความขัดแย้งและสันติวิธี และความขัดแย้งเดิมพันสูง

          ซึ่งทั้ง๙ ประเด็นปัญหาได้เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้เข้าร่วมเวทีประชาเสวนาได้แสดงความคิด ความเห็นอย่างอิสระ
ซึ่งปรากฏว่า เวทีประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทย (พูดจาหาทางออกประเทศไทย) ของจังหวัดพัทลุงวันนี้ มีพี่น้องชาวจังหวัดพัทลุงให้ความสนใจร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก

          ทั้งนี้โดยคณะผู้ดำเนินการจะทำการรวมรวบข้อมูลข้อเสนอจากประชาชนเพื่อนำไปสรุปรวมกับเวทีจังหวัดอื่น ๆ และหาทางออกที่เหมาะสม ในการแก้ปัญหาความขัดแย้งในสังคมและนำสันติสุขกลับคืนมาสู่ประชาชนและประเทศชาติต่อไป


 นำเสนอโดย  สุรเชษฐ์ สุทธิกุล
 เมื่อ  11 มิถุนายน 2556 16:51
 จำนวนผู้เข้าชม  1

 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» จังหวัดขอนแก่นเตรียมจัดนิทรรศการและผลงานวิชาการหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ปี 2558
» จังหวัดเชียงใหม่จัดฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุแผ่นดินไหว อาคารถล่ม อัคคีภัยและสารเคมีรั่วไหล