ดำเนินงานด้านข่าว  เว็บไซต์  ข่าวประชาสัมพันธ์Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
สภาวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม


 

          นายชาญยุทธ โคตะนนท์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แจ้งว่า ด้วยในวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2556 ณ วัดประชานิยม อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ สภาวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กำหนดจัดอบรมปฏิบัติกรรมฐานตามหลักสติปัฏฐาน 4 ให้กับกรรมการสภาวัฒนธรรม โดยกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 16 คน คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอ 18 คน คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบล จำนวน 36 คน รวม 70 คน โดยมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง สามารถปฏิบัติกรรมฐานตามหลักสติปัฏฐาน 4 ได้สามารถบูรณาการตามหลักสติปัฏฐาน 4 สู่วิถีชีวิต และเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตที่ดีงามในสังคม กิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ ปฏิบัติกรรมฐานตามหลักสติปัฏฐาน 4 (กาย เวทนา จิต ธรรม) การฝึกกำหนดรู้ จากการยืน เดิน นั่ง นอน และการกำหนดอริยบทย่อย โดยการเดินจงกรม นั่งสมาธิ แผ่เมตตา การรับฟังบรรยายธรรม เรื่อง กฎแห่งกรรม เรื่องอนิสงฆ์ของการปฏิบัติธรรม เรื่องมรรคมีองค์ 8/บุญกิริยาวัตถุ เป็นต้น

          ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กล่าวอีกว่า สภาวัฒนธรรมมีหน้าที่เสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและแผนแม่บทวัฒนธรรมแห่งชาติ และเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ และแนวคิดในการดำเนินงานวัฒนธรรม โดยเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายวัฒนธรรม คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมมีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญยิ่งดังกล่าว ต้องการได้รับการยอมรับของสังคม เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตที่ดีงาม ดังนั้น การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในวิถีพุทธ ให้กับคณะกรรมการเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง สภาวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมอำเภอ สภาวัฒนธรรมเทศบาล สภาวัฒนธรรมตำบล และศูนย์เผยแผ่พุทธธรรมวัดประชานิยม จึงได้จัดการอบรมปฏิบัติกรรมฐานตามหลักสติปัฏฐาน 4 ให้คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมขึ้น

 

 

............................ สุรพล   คุณภักดี   / ข่าว

 


 นำเสนอโดย  ยุพดี ภูมูลเมือง
 เมื่อ  14 พฤษภาคม 2556 13:45
 จำนวนผู้เข้าชม  2


 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» จังหวัดลำพูน เชิญชวนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันขุดลอกคูคลองและกำจัดผักตบชวา ตามโครงการคืนคลองให้น้ำไหล คืนความใสให้แม่น้ำทั่วไทย
» เส็บเร่งเครื่องพัฒนาขอนแก่นไมซ์ซิตี้ผลักดันเป็นศุนย์กลางธุรกิจไมซ์ลุ่มน้ำโขง