ดำเนินงานด้านข่าว  เว็บไซต์  ข่าวประชาสัมพันธ์Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ จัดโครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร (ภูมิภาค) ประจำปี 2556 ที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการวางแผนการเงิน

Default Image

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ จัดโครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร (ภูมิภาค) ประจำปี 2556 ที่จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการวางแผนการเงิน

            ที่โรงแรมสีมาธานี จ.นครราชสีมา นาย สุชาติ นพวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  เป็นประธานการบรรยายโครงการ กบข.สมาชิกสัมพันธ์สัญจร (ภูมิภาค) ประจำปี 2556โดยมีสมาชิก กบข.จากส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งประกอบไปด้วย สมาชิก กบข. กลุ่มบรรจุใหม่ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา / สมาชิก กบข.กลุ่มทั่วไปส่วนภูมิภาค สมาชิกเกษียณอายุราชการประจำปี 2556 /   เข้ารับฟังการบรรยายจาก เจ้าหน้าที่ กบข. และเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัด  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการของ กบข. สิทธิ์ประโยชน์ และเทคนิคการวางแผนการเงินรวมถึงข้อมูลใหม่ๆ ให้แก่สมาชิกในจังหวัด   มีการตอบคำถามต่างๆ ของสมาชิก รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิก นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมฝึกอาชีพ และตลาดนัดสมาชิก มีการออกบูธจากบริษัทเอกชน และสถาบันการเงินที่ร่วมจัดสวัสดิการให้กับสมาชิก กบข. เพื่อให้คำแนะนำด้านสวัสดิการ อาทิ การขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย การทำประกันชีวิต และการขอสินเชื่อเพื่อซื้อรถยนต์

            ทั้งนี้ ภารกิจสำคัญประการหนึ่งที่ กบข. ดำเนินการมาตลอด 11 ปีที่ผ่านมา คือ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการกองทุน สิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิก กบข. รวมทั้งโครงการสวัสดิการต่างๆ ที่เปิดให้บริการ เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ชัดเจน และทันต่อเหตุการณ์อย่างทั่วถึง ด้วยเหตุนี้ กบข. จึงจัดโครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจรขึ้น อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวทำให้ กบข. สามารถเข้าถึงกลุ่มสมาชิกของแต่ละส่วนราชการได้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มข้าราชการบรรจุใหม่และกลุ่มข้าราชการที่ใกล้เกษียณอายุ

 


 นำเสนอโดย  กษิดิศ บวกขุนทด
 เมื่อ  03 พฤษภาคม 2556 13:02
 จำนวนผู้เข้าชม  4

 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» จังหวัดปทุมธานีแจ้งเตือนเกษตรกรให้ระมัดระวังน้ำเค็มจากแม่น้ำเจ้าพระยา
» ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงครามจัดโครงการพัฒนาและรักษาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ในจังหวัด