Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» รอง ผวจ.รักษาราชการแทน ผวจ.ลำพูนเน้นย้ำให้หัวหน้าส่วนราชการร่วมขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลทั้ง 11 ด้าน รวมทั้งมุ่งสร้างความปรองดองสมานฉันท์ตามนโยบายของแม่ทัพภาค 3
» ตำรวจ - ทหาร ร่วมปล่อยแถวระดมกวาดล้าง อาชญากรรมและยาเสพติด ช่วงเทศกาล ลอยกระทง พื้นที่จังหวัดลำพูน