ดำเนินงานด้านข่าว  เว็บไซต์  ข่าวประชาสัมพันธ์Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
ความคืบหน้าโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินีของจังหวัดเชียงใหม่

Default Image

ความคืบหน้าโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินีของจังหวัดเชียงใหม่โดยดำเนินการสำรวจและคัดเลือกพื้นที่ปลูกป่ารายแปลงตามนโยบายการปลูกป่า ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อกำหนดรหัสแปลงและรวบรวมรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบแล้ว
 

          นายประหยัด อนันต์ประดิษฐ์ หัวหน้ากลุ่มงานสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาลงมติ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2556 รับทราบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอให้เร่งรัดติดตามการดำเนินการเกี่ยวกับการปลูกป่าและฟื้นฟูต้นน้ำ ให้สามารถขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ และจากการประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการปลูกป่าต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ในพื้นที่ 25 ลุ่มน้ำ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2556 ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ที่ประชุมเห็นควรให้กระทรวงมหาดไทย โดย     ผู้ว่าราชการจังหวัดรับผิดชอบบริหารจัดการโครงการในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัด และขอให้ทุกจังหวัดดำเนินการ จัดตั้งคณะทำงานสำรวจและคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการปลูกป่า ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการจัดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมี นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกรรมการ และมีผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเลขานุการ นอกจากนั้นยังได้กำหนดให้ทุกดำเนินการเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมโครงการฯ ตามแบบความประสงค์เข้าร่วมโครงการปลูกป่า  ดำเนินการลงข้อมูล “แบบสำรวจและคัดเลือกพื้นที่ปลูกป่า (รายแปลง)”  จัดทำแบบสรุปพื้นที่ปลูกป่า รายงานกระทรวงมหาดไทย  จัดส่งแผนปฏิบัติการปลูกป่า “โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี” (ปี 2556 – 2559) และการติดตามประเมินผลโครงการฯ โดยให้รายงานผลการดำเนินการพร้อมปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ส่งให้กระทรวงมหาดไทย เป็นประจำทุกวันที่ 15 ของเดือน

นายประหยัด ฯ กล่าวถึงผลการดำเนินงานของจังหวัดเชียงใหม่ ว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดประชุม        ศูนย์อำนวยการส่งเสริมฟื้นฟูการปลูกป่าและป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้จังหวัดเชียงใหม่ (ศอส.ปท.จ.ชม.) ในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยเชิญคณะกรรมการศูนย์อำนวยการฯ อำเภอ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและคณะทำงานสำรวจและคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการปลูกป่า เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการดำเนินโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี (ระยะที่ 2) ตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ ซึ่งผลการประชุม ได้มีมติให้อำเภอและหน่วยงาน     ที่เกี่ยวข้อง เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมโครงการฯ ตามแบบความประสงค์เข้าร่วมโครงการ   ปลูกป่า และดำเนินการสำรวจและคัดเลือกพื้นที่ปลูกป่ารายแปลงตามนโยบายการปลูกป่า ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยให้ประสานการดำเนินงานดังกล่าวกับหน่วยงานในพื้นที่ในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16      กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) กรมป่าไม้ ในการกำหนดรหัสแปลงปลูกป่าแต่ละแปลงแล้วรายงานผลการดำเนินงานให้จังหวัดเชียงใหม่ทราบ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2556  เพื่อกำหนดรหัสแปลงและรวบรวมรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบต่อไป


 นำเสนอโดย  ราตรี จักร์แก้ว
 เมื่อ  12 เมษายน 2556 21:43
 จำนวนผู้เข้าชม  1

 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» ตำรวจชัยนาท ทำแผนผู้ต้องหาหึงโหดจอบสับหัวแม่ยายหลังง้อไม่สำเร็จ
» เจ้าคณะภาค 7 ตรวจติดตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ที่ปทุมธานี