ดำเนินงานด้านข่าว  เว็บไซต์  ข่าวประชาสัมพันธ์Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
องค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา จัดพิธีรดน้ำ ดำหัว ผู้สูงอายุ ปี 2556 เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยให้มั่นคงสืบไป

Default Image

องค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา  จัดพิธีรดน้ำ ดำหัว ผู้สูงอายุ  ปี  2556 เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์  เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยให้มั่นคงสืบไป

วันนี้(11เม.ย.56)  ที่ บริเวณสนามหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา  อำเภอสทิงพระ   จังหวัดสงขลา นายชัยวุฒิ  ผ่องแผ้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา เขต 1  เป็นประธานในพิธีรดน้ำ ดำหัว ผู้สูงอายุ  ปี  2556 เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา จัดขึ้น เพื่อให้การดำเนินชีวิตตามวิถีไทย  อันมีความกตัญญูต่อผู้ใหญ่ และผู้มีพระคุณเป็นพื้นฐานได้สืบทอดต่อไปยังรุ่นลูกหลาน  รวมทั้งเป็นการพัฒนาจิตใจ  ของอนุชน  คนหนุ่มสาวให้ตระหนักถึง  คุณูปการของบุคคลดังกล่าว

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยให้มั่นคงถาวรตลอดไป  สร้างความอบอุ่นใจ  ให้กับผู้ชราภาพ  ทั้งยังเป็นการพัฒนาจิตใจ  ของราษฎรให้เข้าถึงหลักธรรมของพระพุทธศาสนาที่สอนให้แสดงความกตัญญู  รู้คุณ บิดา  มารดา  ตลอดจนผู้มีพระคุณ   เป็นการสร้างศูนย์รวมน้ำใจ  สร้างความสามัคคี  ในการที่จะนำคนหนุ่มสาวซึ่งไปอยู่ต่างท้องถิ่น  ให้หันมาสนใจกับชุมชน  หมู่บ้านของตนเอง ตลอดจนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาด้วยโดยเน้นให้ความสำคัญของบิดา  มารดา  หรือผู้ชราภาพที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้กับตำบลกระดังงา  ว่าเป็นผู้บุกเบิกสร้างชุมชน  และได้พัฒนามาจนทุกวันนี้

            สำหรับการจัดกิจกรรมรดน้ำ ดำหัว ผู้สูงอายุ  ในวันนี้  ได้รับความร่วมมือ  ร่วมใจ  จากทุกฝ่าย  ต่างพร้อมใจ   มาร่วมกิจกรรมแสดงถึงความกตัญญูกตเวที    ต่อผู้สูงอายุ ที่มาร่วมพิธีให้ลูกหลานรดน้ำดำหัวประมาณ 100 คน       ซึ่งเป็นตัวแทนของชาวตำบลกระดังงา

            นายณัฐวุฒิ  แสงศรีคำ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา กล่าวว่า  พิธีรดน้ำ ดำหัว ผู้สูงอายุ    นับเป็นประเพณีเก่าแก่  ที่มีมาแต่ช้านาน  เป็นโอกาสที่จะได้แสดงความกตัญญูกตเวที  ต่อบิดา  มารดา  ญาติผู้ใหญ่ที่สูงอายุ  และผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ท้องถิ่น  อีกทั้งเสมือนหนึ่งเป็นการเยียวยา ผู้ชราภาพให้เกิดความอบอุ่นทางใจ  ไม่ให้เกิดความคิดว่าถูกทอดทิ้ง  ยังมีลูกหลานคอยเอาใจใส่ดูแล  เป็นการกระตุ้นคนในวัยหนุ่มสาว ที่แยกตัวไปตั้งครอบครัวใหม่  หรือไปหางานทำในเมือง  ได้เห็นถึงความสำคัญของบิดา  มารดา  ผู้ให้กำเนิด  ได้กลับมาเยี่ยมเยียน  ให้ความสนใจ  ไม่ปล่อยให้คนชราต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวลำพังและสามารถดึงคนหนุ่มสาวได้หันมาให้ความร่วมมือ  หรืออาจจะกลับมาหมู่บ้านของตนเองเพื่อร่วมกันพัฒนาให้เจริญยิ่ง ๆ  ขึ้นไป  
            ดังนั้น พิธีการรดน้ำ ดำหัว ผู้สูงอายุ  นอกจากจะเป็นพิธี  และเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานแล้ว ยังสามารถพัฒนาจิตใจของผู้สูงอายุ  ซึ่งบางท่านยังมีทั้งกำลังกาย  กำลังใจ และกำลังความคิด  ที่จะช่วยเหลือในการพัฒนาหมู่บ้าน  ตำบล ได้ต่อไป  และขอให้เราทุกคน  จงได้ตระหนักไว้ว่า  ประเทศชาติที่สามารถพัฒนา  ได้จนถึงทุกวันนี้  ไม่ใช่คนหนุ่มสาวในปัจจุบันเป็นผู้สร้าง  แต่เป็นเพราะผู้สูงอายุ  บิดา  มารดา  ของพวกเรา  เป็นผู้บุกเบิกพัฒนาตั้งแต่อดีต  พระคุณของท่านเหล่านี้  นอกจากจะมีพระคุณ  ในฐานะผู้ให้กำเนิดแก่เราแล้ว  ยังมีพระคุณในฐานะผู้สร้างชาติ  ผู้สร้างสังคม จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามดังกล่าวนี้  ไว้สืบทอดต่อไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน...
 
                                                                                                                                                            ผู้สื่อข่าว สวท.สงขลา

 

 

@import url(http://contentcenter.prd.go.th/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css);@import url(/admin/cuteeditor.css);

 นำเสนอโดย  สุธิดา พฤกษ์อุดม
 เมื่อ  11 เมษายน 2556 16:09
 จำนวนผู้เข้าชม  24

 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» พ่อเมืองสตูลเร่งแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ผลักดันกิจกรรมทูบีนัมเบอร์วันสู่กลุ่มผู้มีโอกาสเสี่ยง
» จ.กาฬสินธุ์ ปล่อยแถวกวาดล้างการกระทำผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์