Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» จังหวัดลำพูนประชุมเพื่อซักซ้อมการนำเสนอผลการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE ซึ่งจะเข้าแข่งขันในระดับประเทศกลางเดือนกรกฎาคมนี้
» จังหวัดลำพูนจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาจังหวัดลำพูน พ.ศ.2560 - 2570 เน้น ด้านเกษตรปลอดภัย ,อุตสาหกรรมสีเขียว และ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม