ดำเนินงานด้านข่าว  เว็บไซต์  ข่าวประชาสัมพันธ์Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
การสนับสนุนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ปี 2556 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Default Image

คณะกรรมการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ในคราวประชุมคณะกรรมการ ฯ เดือน กุมภาพันธ์ 2556 ร่วมพิจารณาการสนับสนุนและร่วมดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ ศพส.อ. เทศบาลนคร และ เทศบาลเมือง
 

                   นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในคราวประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556         ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาการสนับสนุนและร่วมดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ ศพส.อ. เทศบาลนคร และ เทศบาลเมือง ทั้งนี้สืบเนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดตั้งปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะ     ยาเสพติดระดับพื้นที่ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ตามคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ที่ 2755/2554 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2554 เพื่ออำนวยการ สนับสนุน หรือร่วมปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบและเป็นภาคส่วนสำคัญทำให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดในปี 2555 บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดที่กำหนด สำหรับในปี 2556 รัฐบาลยังคงยืนยันในความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องและจริงจัง เพื่อควบคุมสถานการณ์ปัญหายาเสพติดและลดระดับความรุนแรงของสถานการณ์ปัญหาให้ได้อย่างเห็นผลชัดเจนเป็นรูปธรรม สังคม ชุมชนโดยรวมมีความปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด ภายใต้ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ปี 2556 บทบาทของ ศพส. อปท. มีความเด่นชัดยิ่งขึ้น และเป็นปัจจัยที่จะส่งผลต่อความสำเร็จของนโยบายของรัฐบาล

          ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาการให้การสนับสนุนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนปี 2556 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยจัดสรรงบอุดหนุนเฉพาะกิจให้เทศบาลและ อบต.ทุกแห่ง ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย กิจกรรมแรก การบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด เทศบาลแห่งละ 175,000 บาท/50 คน อบต.แห่งละ 105,000 บาท/30 คน รวมทั้งในพื้นที่โครงการ “ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน” ด้วย กิจกรรมที่ 2 การฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดที่ผ่านการบำบัดแล้ว เทศบาลแห่งละ 125,000 บาท/50 คน อบต.แห่งละ 75,000 บาท/30 คน โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะจัดสรรให้ตามจำนวนคนที่ผ่านการบำบัดฯ และสมัครใจเข้าฝึกอบรมอาชีพจริง ซึ่งต้องเป็นผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เท่านั้น กิจกรรมที่ 3 การติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV และก่อสร้างลานกีฬา โดยให้ อปท.ที่มีพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน มีปัญหายาเสพติดรุนแรง (บ้านอุ่นใจ) ติดตั้ง CCTV สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการแพร่ระบาดยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนหรือมีพื้นที่เสี่ยงและมีความต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับติดตั้ง CCTV/ลานกีฬา ทั้งนี้ในการดำเนินการ ให้ ศพส.อ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง ทุกแห่ง ประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานอย่างใกล้ชิด โดยการจัดประชุมร่วมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพิจารณาดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชนร่วมกัน โดยถือว่าเป้าหมายของหน่วยงานและพื้นที่เป็นเป้าหมายเดียวกัน รวมทั้งให้ ศพส.อ.ให้การสนับสนุนและร่วมดำเนินการกับเทศบาลและ อบต. นำผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟู โดยยึดถือเป้าหมายของจังหวัดเป็นหลักด้วยงบประมาณที่เทศบาลและ อบต.ได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตลอดจนการดำเนินการส่งเสริมอาชีพ ติดตั้งกล้อง CCTV ลานกีฬา และโครงการบ้านอุ่นใจ


 นำเสนอโดย  ราตรี จักร์แก้ว
 เมื่อ  25 มีนาคม 2556 11:46
 จำนวนผู้เข้าชม  1

 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» งานประเพณีบุญกลางบ้านและเผยแพร่เครื่องจักรสานพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
» สมุทรปราการจัด มหกรรมคืนความสุขแรงงาน ASEAN สัมพันธ์