ดำเนินงานด้านข่าว  เว็บไซต์  ข่าวประชาสัมพันธ์Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
จัดหางานตรัง ขยายระยะเวลาการรับหนังสือแสดงความต้องการจ้างแรงงาน


นายสุธรรม บัวแก้ว จัดหางานจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า ตามที่กรมการจัดหางานได้ออกประกาศกำหนดระยะเวลาและสถานที่รับหนังสือแสดงความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556 โดยกำหนดให้นายจ้างที่ประสงค์จะจ้างแรงงานต่างด้าวยื่นหนังสือแสดงความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว (Demand Letters) พร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ได้จนถึงวันที่ 16 มีนาคม 2556 นั้น

          ดังนั้น เพื่อให้นายจ้าง/สถานปรกอบการที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวเป็นจำนวนมาก ได้มีเวลาจัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ประกอบการดำเนินการยื่นหนังสือแสดงความร้องการจ้างแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางานจึงได้ขยายระยะเวลาการรับหนังสือแสดงความต้องการจ้างแรงงาน ออกไปอีกจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง โทร.075-214027-8 , 081-9683501 ในวันเวลาราชการ


 นำเสนอโดย  ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์
 เมื่อ  19 มีนาคม 2556 09:16
 จำนวนผู้เข้าชม  4

 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบป้ายรับรองแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐาน Q ประเภทตลาดสด จังหวัดเชียงใหม่
» กระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และจังหวัดเพชรบุรีจัดนิทรรศการ “พ่อ – Bapu: Love for the Nation”นำเสนอแนวคิดและหลักปรัชญาการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และมหาตมะ คานธี