Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการปฏิบัติงานร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตภาครัฐ โครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
» เทศบาลเมืองพัทลุง ทุ่มเงิน 50 ล้านบาท แก่สถานธนานุบาลฯ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยและผู้มีประสบปัญหาด้านการเงิน