ดำเนินงานด้านข่าว  เว็บไซต์  ข่าวประชาสัมพันธ์Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
สรุปผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาสตรี จังหวัดชลบุรี

Default Image

พัฒนาการจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดชลบุรี ได้ติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณในรอบที่ 1 จำนวน 6 โครงการ

 

สรุปผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาสตรี จังหวัดชลบุรี

       นายอาจณรงค์ สัตยพานิช พัฒนาการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลภายไต้การนำของนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชิณวัตร ได้ดำเนินโครงการ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นนโยบายสำคัญโดยมีเป้าหมายการสนับสนุนเงินทุนเป็นเครื่องมือเพื่อเปิดโอกาสให้สตรีตั้งแต่ระดับหมู่บ้านและชุมชน ถึงระดับจังหวัดได้ไปแสดงบทบาทและศักยภาพอย่างเต็มที่ ในการดูแลหรือบริหารจัดการเงินทุนให้เกิดประโยชน์ ทั้งโดยตรงกับสตรี กลุ่มและองค์กรสตรี ในด้านต่างๆ และทั้งประโยชน์โดยรวมอื่นๆ ของหมู่บ้านและชุมชน โดยในเบื้องต้นมีเป้าหมายจะสนับสนุนเงินทุนให้จังหวัดละ 100 ล้านบาท สำนักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ ได้โอนเงินให้สำนักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดชลบุรี จำนวน 20,000,000 บาท เพื่อดำเนินการอนุมัติให้สมาชิกกู้ยืมเป็นเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 33 โครงการ เป็นเงิน 6,295,600 บาท

      สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี โดยพัฒนาการจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดชลบุรี ได้ติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณในรอบที่ 1 จำนวน 6 โครงการ ประกอบด้วย โครงการแรกเป็นโครงการเพาะเห็ดขอน ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม ได้รับการอนุมัติเงินโครงการจำนวน 200,000 บาท พบว่าได้นำเงินไปในแก้ไขปัญหาในเรื่องซ่อมแซมปรับปรุงโรงเรียนซึ่งผุพัง และประสบวาตภัยเสียหาย พร้อมจัดซื้ออุปกรณ์ในการทำก้อนเชื้อเห็ด และจัดสรรเงินสำหรับชำระคืนกองทุนเมื่อถึงกำหนดเวลาหรือใช้คืนเป็นงวดๆ โครงการที่สองเป็นโครงการปลูกมะนาว ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม ได้รับอนุมัติเงินจำนวน 200,000 บาท โดยนำไปใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เช่น ปรับปรุงสถานที่ ซื้อขอบบ่อซีเมนต์ ซื้อต้นมะนาว ซื้อปุ๋ย เป็นต้น ซึ่งใช้เวลา 8 เดือนสามารถเก็บผลผลิตได้ และได้ประมาณการรายรับไว้ที่ 200 ผล ต่อต้น รวม 200 ต้น จำนวน 40,000 ผล แนะนำให้สมาชิกได้จัดทำบัญชีรับจ่ายอย่างละเอียด เพื่อเป็นแนวทางให้สมาชิกที่สนใจนำไปประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ต่อไป โครงการที่สามเป็นโครงการจักสานไม้ไผ่ ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม สมาชิกได้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 200,000 บาท เพื่อนำไปต่อยอดกิจกรรมของกลุ่มที่ได้ดำเนินการแล้ว และนำเงินไปลงทุนซื้อแผ่นจักสานจากสมาชิกเพื่อนำมาประกอบเป็นฝ่าซี เป็นการลดขั้นตอนการดำเนินงาน และสามารถซื้อได้จำนวนมากๆ เป็นเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกกลุ่ม และสมาชิกกลุ่มมีรายได้ที่แน่นอน ส่วนโครงการที่สี่ เป็นโครงการปลูกผักสวนครัว ตำบลหนองขยาด อำเภอพนัสนิคม เป็นโครงการทีสมาชิกได้ทำอยู่แล้ว โดยขอสนับสนุนเงินทุนเพื่อไปใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อเพิ่มเติม เช่น เครื่องสูบน้ำ และลงทุนซื้อผักจากสมาชิก เพื่อนำไปจำหน่ายโดยตรงตามตลาดต่างๆ ในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี โดยสมาชิกได้ขอกู้เงินไป จำนวน 200,000 บาท และได้กำหนดส่งคืนเป็นรายเดือน ส่วนโครงการที่ห้า เป็นโครงการค้าขายของชำและอาหารตามสั่ง ตำบลบ้านเชิด อำเภอพนัสนิคม สมาชิกได้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 198,500 บาท เพื่อนำไปจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ตู้เย็นสำหรับแช่เครื่องดื่ม และนำไปเป็นเงินทุนสำรองเพื่อซื้อของจากร้านค้าส่งครั้งละจำนวนมากๆ เพื่อขายปลีกและขายส่งแก่ลูกค้ารายย่อยในตำบลต่อไป ส่วนโครงการที่หก เป็นโครงการเลี้ยงหมู อำเภอพนัสนิคม ได้รับการสนับสนุนเป็นเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 200,000 บาท เพื่อไปไปปรับปรุงเล้าหมู ซื้อลูกหมู และศึกษาปัญหาต่างๆ เป็นการนำเงินทุนเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อชำเงินคืนตามกำหนดต่อไป     

ปริญญา/ข่าว 


 นำเสนอโดย  ปริญญา เทศสวัสดิ์
 เมื่อ  28 กุมภาพันธ์ 2556 14:20
 จำนวนผู้เข้าชม  9

 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» จ.ชัยนาทจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา พร้อมเดินรณรงค์โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5
» จ.ชัยนาทเตรียมจัดงานเล่าขานตำนานเมืองสาปยา (สรรพยา) อัฎฐมีบูชารำลึก ประจำปี 2558