ดำเนินงานด้านข่าว  เว็บไซต์  ข่าวประชาสัมพันธ์Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา พัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน หวังสร้างเครือข่ายบุคคลในการประชาสัมพันธ์ในระดับพื้นที่ชุมชนท้องถิ่น

Default Image

วันนี้ (27 ก.พ. 56)เวลา 13.00 น. ที่โรงแรมกรีนเวิลด์  พาเลซ   จังหวัดสงขลา  นายสุรพล   พนัสอำพล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน หรือ อป.มช. เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลที่จะสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ สู่ประชาชนอย่างกว้างขวาง ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์มีเครือข่ายบุคคลในการติดต่อสื่อสารในระดับพื้นที่  ดังนั้น เพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าว กรมประชาสัมพันธ์ได้มอบหมายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดทุกจังหวัด ทั่วประเทศ จัดอบรมอาสาสมัครประจำหมู่บ้านและชุมชน หรือ อป.มช. ขึ้นเป็นรุ่นที่ 2  จังหวัดละ 40 คน โดยมีรูปแบบ แนวทาง วิธีการเดียวกัน เน้นให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ  

  นายดำรง  เศวตพรหม  ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา  กล่าวว่า  รัฐบาลภายใต้การบริหารงานของ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายให้  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สร้างและพัฒนาเครือข่ายบุคคล อป.มช. ให้กระจายทั่วประเทศ  เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ 2555 โดยฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจทางด้านการเมืองการปกครองไทย การเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ กลยุทธ์การจัดรายการวิทยุให้น่าสนใจ  ศิลปะการทำงานกับชาวบ้าน ตลอดจนช่องทางการประชาสัมพันธ์ในจังหวัด เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย อป.มช. สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้อย่างแท้จริงในพื้นที่ และกำหนดให้โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

ในการอบรมโครงการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน หรือ อป.มช. รุ่นที่ 2 ของจังหวัดสงขลาในครั้ง ได้จัดอบรมขึ้นระหว่างวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2556          กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนของจังหวัด จาก 16 อำเภอ จำนวน 40 คน  และจะมีการคัดเลือกผู้เข้าอบรมเป็นผู้แทน ไปรับการอบรมรับความรู้เพิ่มเติมในระดับสำนักประชาสัมพันธ์เขต และศึกษาดูงาน ในระดับประเทศที่กรุงเทพฯ ต่อไป


           

 

                                                                                       

จันจิรา  บัวน้อย//ข่าว

27 ก.พ.56   

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา


 นำเสนอโดย  วัชรพงศ์ พูนชุม
 เมื่อ  27 กุมภาพันธ์ 2556 14:30
 จำนวนผู้เข้าชม  1

 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» ชลบุรี จัดเวทีเผยแพร่ความรู้เรื่องร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญแก่ประชาชน
» โรงเรียนสังกัด สพป.ยะลา เขต 2 ร่วม MOU กับ กองกำลัง 3 ฝ่าย เรื่องรักษาความปลอดภัยครู