ดำเนินงานด้านข่าว  เว็บไซต์  ข่าวประชาสัมพันธ์Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
ประกวดเล่าเรื่องจากภาพประทับใจ

Default Image

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง จัดโครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เผยแพร่พระราชกรณียกิจ พระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เพื่อสร้างความตระหนักและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย วันนี้ (19 ก.พ 56) เวลา 10.00 น. ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระนอง นางสาวทิพย์วรรณ เทศบุตร ประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง เป็นประธาน การประกวดเล่าเรื่องจากภาพประทับใจ ตามโครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ขึ้น โดยมีหลักเกณฑ์การประกวด 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทเยาวชนในสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และประชาชนทั่วไป มีนักเรียนจาก 3 โรงเรียน และประชาชนทั่วไปจำนวน 3 ราย เข้าร่วมการแข่งขัน โดยทุกคนได้นำภาพพระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ รวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ นำมาถ่ายทอดความประทับใจที่มีต่อภาพที่เลือกสรรมาให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมกันตัดสิน โดยผลการประกวดประเภทเยาวชนในสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้ชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวธันย์ชนก ฉิมพาลี รางวัลรองชนะอันดับ 1 นางสาวสุทธิตา ศรีสุข ได้แก่ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวมาริสา สุทธิวงษ์ ในส่วนของประเภทประชาชนทั่วไป รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวแสงเดือน ทองเมืองสัก รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวปรางทิพย์ หาญสุราษฎร์ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวจุติภรณ์ แซ่หงอ ประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง กล่าวว่า สำหรับการประกวดเล่าเรื่องจากภาพประทับใจ ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองจัดขึ้นในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่กรมประชาสัมพันธ์ได้ให้หน่วยงานในสังกัดจัดทำขึ้น เพื่อให้เยาวชนและประชาชนรับรู้ถึงพระราชกรณียกิจ พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ รวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดมา ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ราษฎรและประเทศชาติ.
    วันนี้ (19 ก.พ 56) เวลา 10.00 น. ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระนอง นางสาวทิพย์วรรณ  เทศบุตร  ประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง เป็นประธาน การประกวดเล่าเรื่องจากภาพประทับใจ ตามโครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ขึ้น  โดยมีหลักเกณฑ์การประกวด 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทเยาวชนในสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และประชาชนทั่วไป มีนักเรียนจาก 3 โรงเรียน และประชาชนทั่วไปจำนวน 3 ราย เข้าร่วมการแข่งขัน โดยทุกคนได้นำภาพพระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ รวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ นำมาถ่ายทอดความประทับใจที่มีต่อภาพที่เลือกสรรมาให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมกันตัดสิน โดยผลการประกวดประเภทเยาวชนในสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้ชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวธันย์ชนก ฉิมพาลี รางวัลรองชนะอันดับ 1 นางสาวสุทธิตา  ศรีสุข ได้แก่ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวมาริสา  สุทธิวงษ์ ในส่วนของประเภทประชาชนทั่วไป รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวแสงเดือน  ทองเมืองสัก รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวปรางทิพย์  หาญสุราษฎร์ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวจุติภรณ์  แซ่หงอ
 
ประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง กล่าวว่า สำหรับการประกวดเล่าเรื่องจากภาพประทับใจ ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองจัดขึ้นในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่กรมประชาสัมพันธ์ได้ให้หน่วยงานในสังกัดจัดทำขึ้น เพื่อให้เยาวชนและประชาชนรับรู้ถึงพระราชกรณียกิจ พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ รวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดมา ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ราษฎรและประเทศชาติ.    
@import url(http://contentcenter.prd.go.th/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css);@import url(/admin/cuteeditor.css);

 นำเสนอโดย  วรรณพร เหมันต์
 เมื่อ  19 กุมภาพันธ์ 2556 14:47
 จำนวนผู้เข้าชม  5

 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» งานประเพณีบุญกลางบ้านและเผยแพร่เครื่องจักรสานพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
» สมุทรปราการจัด มหกรรมคืนความสุขแรงงาน ASEAN สัมพันธ์