ดำเนินงานด้านข่าว  เว็บไซต์  ข่าวประชาสัมพันธ์Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรังจัดกิจกรรมการเล่าเรื่องจากภาพประทับใจ

Default Image

ที่โรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรัง อำเภอเมืองตรัง   สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง จัดกิจกรรมการเล่าเรื่องจากภาพประทับใจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ หรือพระบรมวงศานุวงศ์ที่เสด็จฯ ในพื้นที่จังหวัดตรัง เพื่อเผยแพรพระราชกรณียกิจ พระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ และพระบรมวงศานุวงศ ทุกพระองค  

 ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีพระมหากษัตริย์เป็นระมุข และพระมหากษัตริย์ทุกพระองคทรงมีพระปณิธานที่จะบำบัดทุกข์ บํารุงสุข ใหแกพสกนิกรของพระองค์ และมีพระราชกรณียกิจนานัปการ ที่พระองค์ทรงบำเพ็ญมาโดยตลอดก่อให้เกิดประโยชนสุขแกราษฎรและประเทศชาติ จึง เป็นเรื่อง สำคัญเป็นอย่างยิ่งที่พสกนิกรชาวไทยจะน้อมสำนึกและตระหนักในพระมหา กรุณาธิคุณแหงพระมหากษัตริย์ไทยนับตั้งแตอดีตถึง  ปจจุบัน รวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค กรมประชาสัมพันธ ได้มอบหมายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง จัดกิจกรรมการเล่าเรื่องจากภาพประทับใจ เพื่อให้เยาวชน ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งในดานการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร พระราชกรณียกิจพระราชจริยวัตรพระมหากรุณาธิคุณ และมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ

นายนิพัส  เพ็ชร์ลมุล นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ รักษาราชการแทนประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง ได้กล่าวว่า กิจกรรมการเล่าเรื่องจากภาพประทับใจ  เป็นกิจกรรมในโครงการทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่จัดให้เยาวชนได้เล่าเรื่องจากภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จในพื้นที่จังหวัดตรัง ว่าประทับใจในภาพนั้น  ๆ เพราะอะไร อย่างไร โดยใช้เวลาประมาณ 5-8 นาที  ผลการเล่าเรื่องจากภาพ ประทับใจ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวสุพรรณิการ์ นพรัตน์  จากโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐอนุสรณ์ อ.รัษฎา จ.ตรัง รับทุนการศึกษา 4,000 บาท  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายอรรณพ อาศัยญาติ จากโรงเรียนรัษาฎา อ.รัษฎา จ.ตรัง  รับทุนการศึกษา 3,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ได้แก่ นายอรรถพร คงนวล  จากโรงเรียนห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง  รับทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมกันนี้ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง ได้ทำการถ่ายทอดเสียงในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

 


 นำเสนอโดย  ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์
 เมื่อ  26 มกราคม 2556 11:41
 จำนวนผู้เข้าชม  1

 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจันทบุรีจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก
» จังหวัดกาฬสินธุ์แถลงผลการจับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติดรายใหญ่