ดำเนินงานด้านข่าว  เว็บไซต์  ข่าวประชาสัมพันธ์Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง จัดแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตย ปีที่ 3 เพื่อคัดเลือกเข้าแข่งขันในระดับภาค

Default Image

ที่โรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรัง อำเภอเมืองตรัง   สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง จัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตย ปีที่ 3 เพื่อคัดเลือกตัวแทน เยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าแข่งขันในระดับภาคในโอกาสต่อไป

นายนิพัส  เพ็ชร์ลมุล นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ รักษาราชการแทนประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง  กล่าวว่า การจัดการแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตย  เป็นโครงการที่กรมประชาสัมพันธ์ ที่มอบหมายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดทั่วประเทศ จัดกิจกรรมการแข่งขันการตอบปัญหาประชาธิปไตย ประจำปี 2556 ซึ่งเป็นปีที่ 3 ด้วยเห็นว่าประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเปน พระประมุข มีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 เป็นกฎหมายสูงสุด แต่ปัจจุบันพบว่ามีประชาชนเป็นจำนวนมากยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของตนเอง ส่งผลให้ที่ผ่านมามีความขัดแย้งทางการเมืองที่ไม่ถูกต้อง รวมทั้งการละเมิดสิทธิของผู้อื่น ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหาประชาธิปไตยในระดับเยาวชน ซึ่งเป็นช่วงที่เขาเพิ่งจะเริ่มมีสิทธิ์เลือกตั้งเป็นครั้งแรก เพื่อ ปลูกฝัง สรางจิตสำนึกที่ดี สร้างความรู้ความเข้าใจ ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข  การเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น การแสดงออกตามวิถีทางในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อย่างถูกต้อง เหมาะสม และสามารถนำความรู้ความเข้าใจไปขยายผลให้กับเพื่อน ๆ เยาวชน ในสถานศึกษานั้น ๆ  สำหรับการแข่งขันในปีที่ 3  มีโรงเรียนส่งเข้าแข่งขันจำนวน  10 โรงเรียน   ผลการแข่งขันปรากฏว่าโรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรัง   ได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นทุนการศึกษา 4,000 บาท พร้อมทั้งเป็นตัวแทนของจังหวัดตรังเข้าแข่งขันในระดับเขต  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1    เป็น ทุนการศึกษา 3,000 บาท และโรงเรียนบูรณรำลึก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เป็นทุนการศึกษา 2,000 บาท


 นำเสนอโดย  ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์
 เมื่อ  26 มกราคม 2556 11:29
 จำนวนผู้เข้าชม  6

 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» กิจกรรมรณรงค์ชาวเชียงใหม่ ใส่หมวกนิรภัย ปลอดภัย 100%
» ตัวแทนเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีนัมเบอร์วันไอดอล ทั้ง ๘ คนของจังหวัดสตูล มั่นใจเกินร้อยพร้อมลงสนามแข่งขันระดับภาคใต้ ณ จังหวัดภูเก็ต