ดำเนินงานด้านข่าว  เว็บไซต์  ข่าวประชาสัมพันธ์Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านประชุมกำนันสัญจร และประกาศผลการประกวดกำนันยอดเยี่ยมประจำปี 2556


ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองตรัง นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ประธานการประชุมกำนันสัญจรจังหวัดตรังครั้งที่ 1/2556 เพื่อรับทราบนโยบายของรัฐบาล ,จังหวัดตรังซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดตรังเข้าร่วมรับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะ ในส่วนที่เกี่ยวข้องจากกำนันผู้ใหญ่บ้าน

 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวว่า กำนัน เป็นคนของแผ่นดิน ที่ต้องทำงานเพื่อส่วนรวม เพื่อประชาชน เป็นศูนย์กลางในการประสานงานระหว่างประชาชน กับส่วนราชการและหรือองค์กรต่าง ๆ  และในบทบาทของกำนันจะต้องเป็นผู้นำ สนับสนุน  หรือส่งเสริม ให้ประชาชนให้ได้มีโอกาสพัฒนาในทุกด้าน  การร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาท้องถิ่น การร่วมกันพัฒนาสังคม ชุมชน การดำเนินตามนโยบายต่าง ๆ และ ปัญหายาเสพติดที่เป็นวาระแห่งชาติ ยังเข้มข้นที่ต้องร่วมกับประชาชนในการสอดส่อง ตรวจค้น  ปราบปราม และจับกุม และที่สำคัญคือการเทิดทูนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์  นอกจากนั้นก็ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ที่คณะอนุกรรมการ ฯ ได้พิจารณาคัดเลือก กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ให้เข้ารับรางวัลประจำปี 2556 จากกระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วย กำนันชาลี  ทวีสุวรรณ  กำนันตำบลห้วยนาง อำเภอห้วยยอด  ที่เป็นกำนันยอดเยี่ยม  ผู้ใหญ่บ้านพงศ์พัฒน์ พันธุศักดิ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว เป็นผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม และผู้ที่ได้รางวัลชั้นที่ 1  แพทย์ประจำตำบลได้แก่นายประทีป ศรีสุด แพทย์ประจำตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านได้แก่นายสมปอง ทิพย์ศรี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว สารวัตรกำนัน ได้แก่นายเริง ร่างมณี  และนายสุภาพ นากแก้ว สารวัตรกำนันตำบลห้วยนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ซึ่งทั้งหมดเป็นบุคคลที่อุทิศตนและทำงานเพื่อประชาขนในพื้นที่นั้น ๆ ตลอดมา เหมาะสมแล้วที่คณะอนุกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัลในปีนี้


 นำเสนอโดย  ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์
 เมื่อ  11 มกราคม 2556 18:23
 จำนวนผู้เข้าชม  1

 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» รองผู้ว่ายะลา มอบเงินเยียวยาเหยื่อระเบิดป่วนใต้กว่า40จุดรอบที่สอง กว่า 9 ล้านบาท.
» จังหวัดลำพูน มุ่งส่งเสริมสินค้าและบริการ โดยให้ตราเครื่องหมาย (Lamphun Brand)แก่ผู้ประกอบการ เพื่อให้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน