ดำเนินงานด้านข่าว  เว็บไซต์  ข่าวประชาสัมพันธ์Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแพร่ให้บริการแล้วที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่


สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ได้เปิดสาขาประจำจังหวัดแพร่ ณ ที่สำนักงานชั่วคราวตั้งอยู่ภายในอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ ชั้น ๒

นายสันติ จิตต์ปราณีชัย เจ้าพนักงานปราบปรามการทุจริตเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงาน ป...ประจำจังหวัดแพร่กล่าวว่า สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแพร่เป็นส่วนราชการที่ตั้งขึ้นตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพื่อปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่ในงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.. ๒๕๕๔

โดยการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ด้วยการประสานความร่วมมือกับประชาชนและส่วนราชการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐ และรวบรวมพยานหลักฐานเสนอต่อคณะกรรมการ ป...ตรวจสอบความถูกต้อง และความมีอยู่จริงรวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน และหนี้สินในเขตท้องที่จังหวัดแพร่ และปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการ ป...มอบหมาย

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ เรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ และการประสานความร่วมมือในด้านการส่งเสริมการป้องกันการทุจริต สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน ป...ประจำจังหวัดแพร่ ที่สำนักงานชั่วคราวตั้งอยู่ภายในอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ ชั้น ๒ เลขที่ ๑๒๔ หมู่ที่ ๕ ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลแม่คำมี อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ๕๔๐๐๐ โทร๐๕๔-๖๔๖๔๑๑ , ๐๕๔-๖๔๖๔๓๓ โทรสาร ๐๕๔-๖๔๖๔๗๗  E-mail: nacc_phrae@hotmail.co.th หรือ และ Facebook :www.facebook.com/nacc.phrae


 นำเสนอโดย  ฉัตรชัย พวงขจร
 เมื่อ  20 ธันวาคม 2555 11:42
 จำนวนผู้เข้าชม  19

 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» กิจกรรมรณรงค์ชาวเชียงใหม่ ใส่หมวกนิรภัย ปลอดภัย 100%
» ตัวแทนเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีนัมเบอร์วันไอดอล ทั้ง ๘ คนของจังหวัดสตูล มั่นใจเกินร้อยพร้อมลงสนามแข่งขันระดับภาคใต้ ณ จังหวัดภูเก็ต