ดำเนินงานด้านข่าว  เว็บไซต์  ข่าวประชาสัมพันธ์Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี จัดการอบรมสร้างวิทยากรกระบวนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

Default Image

 

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี จัดการอบรมสร้างวิทยากรกระบวนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเพื่อเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ให้มีความรู้ในหลักการเพิ่มประสิทธิภาพแกนนำหมู่บ้าน

ดร.ไกร  บุญบันดาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมสร้างวิทยากรกระบวนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ที่ห้องเพทาย โรงแรมรอยัลไดมอน จังหวัดเพชรบุรี  เมือช่วงบ่ายของวันที่ 18 ธันวาคม 2555

เนื่องจากกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินงานโครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพื่อตอบสนองแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2555-2559 ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่สร้างสรรค์ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข พร้อมกับได้จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โครงการขยายผลหมู่บ้านตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ กิจกรรมสร้างวิทยากรกระบวนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ซึ่งมอบหมายให้จังหวัดเพชรบุรี เป็นจุดดำเนินการ ของกลุ่มจังหวัดที่ 5 ประกอบด้วย จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงครามและ สมุทรสาคร

สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ให้มีความรู้ในหลักการเพิ่มประสิทธิภาพแกนนำหมู่บ้านและจัดกระบวนการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ซึ่งมีระยะเวลาการอบรม เป็นเวลา 3 วันตั้งแต่วันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2555 โดยมีผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย  เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน (พัฒนากร) ผู้รับผิดชอบหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ของกลุ่มจังหวัดที่ 5 รวมจำนวนทั้งสิ้น 26 คน
+++++++++++++++++สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี

 นำเสนอโดย  มงคล ขำเพชร
 เมื่อ  19 ธันวาคม 2555 16:35
 จำนวนผู้เข้าชม  1

 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» จ.ชัยนาท จัดแสดงละครประกอบแสง สี เสียงเทิดวีรกรรมขุนสรรค์ นักรบแม่นปืนแห่งลุ่มน้ำน้อย
» จังหวัดลำพูน จัดงานแสดงผลิตภัณฑ์และบริการทางวัฒนธรรมพื้นบ้านลำพูน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ